Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 

 


EEN INTERNATIONALE HULDE AAN DE BRILJANTE

DANE RUDHYAR
1895-1995

- deel 6 (van 10) - Transformeren of? ..............door drs. Roeland M. de Looff

 

Het bestaan van de planeet Aarde heeft nog nooit zo onder druk gestaan als in deze periode. Met alle onzekerheden is ťťn ding zeker, indien we onze egoÔstische mentaliteit niet weten te overwinnen is waarschijnlijk niet alleen de mensheid, maar wellicht alles wat leeft op deze Aarde tot de ondergang gedoemd.

Van op individu gerichte samenleving naar transpersoonlijke samenleving: Het is Dane Rudhyar die o.a. in zijn boek: "The Planetarization of Consciousness" heeft gewezen op de noodzakelijke verandering van een op het individu gerichte samenleving naar een transpersoonlijke samenleving. In die transpersoonlijke samenleving laten de mensen zich niet meer leiden door het ego, maar door het Zelf, de kern van ons bewustzijn, dat onderdeel is van het kosmische.

"Waar het om gaat is niet een of andere kleine wijziging in de structuur van de samenleving. Het gaat hier om een fundamentele transformatie, die plaatselijke of nationale toestanden overstijgt en het gebruikelijke gedrag van hebzuchtige egocentrische mensen, die naar macht verlangen om hun innerlijk gevoel van leegte te vullen. Het is een verandering die net zo drastisch is als de verandering van de ene staat van materie naar de volgende op de temperatuurschaal - bijv. van de vaste naar de vloeibare staat."(blz 299)

Persoonlijke astrologie; het individu in harmonie met de kosmos brengen:

Astrologie heeft bij de totstandkoming van de noodzakelijke veranderingsprocessen een belangrijke taak. Volgens Rudhyar bevat de horoscoop "de kosmische naam" van de persoon. In zijn boek: "The Astrological Houses" heeft hij dat als volgt geformuleerd:

"De geboortehoroscoop wordt gezien als de formule die structureel iemand's 'fundamentele aard' bepaalt. Het is een ingewikkeld kosmisch symbool - een woord of logos, dat laat zien wat de persoon potentieel is. Het is de 'hemelse naam' van het individu en tevens een aantal instructies voor de manier waarop iemand het beste kan verwezenlijken wat bij geboorte slechts louter latent was - 'zaadpotentieel'. De geboortehoroscoop is een mandala, een middel om een allesomvattende integratie van de persoonlijkheid te bereiken." (blz 20)

Aan de astroloog is de belangrijke taak gegeven om de cliŽnt zijn 'kosmische naam' uit te leggen, mogelijkheden te laten zien waarlangs hij zijn bestemming kan bereiken en zodoende dichter te brengen bij de kosmos en zijn ware Zelf.

Op een dergelijke manier levert de astrologie een bijdrage tot de overgang naar een transpersoonlijke samenleving, waarin de mensen volgens hun ware Zelf leven. Een samenleving waarin machtsconflicten, egoÔsme en vernietiging niet meer voorkomen, maar waarin de mensen op een harmonieuze manier met elkaar omgaan en datgene doen waar ze volgens de kosmos toe bestemd zijn. Boeken als: "The Astrology of Transformation" en "The Galactic Dimension of Astrology" zijn pleidooien voor een dergelijke benadering van de astrologie; een astrologie die de transformatie van het individu stimuleert en zodoende het individu in staat stelt deel uit te maken van een (toekomstige) transpersoonlijke samenleving.

"De transpersoonlijke astroloog is als een dichter die de betekenis van de hele horoscoop te voorschijn roept als een symbool van de hele mens en zijn of haar mogelijkheid tot transformerende ontwikkeling." ("The Astrology of Transformation" - blz 119)

Die transformatie dient te leiden tot een mens die:

"tot een levendige, onontkoombare en totale realisatie komt dat de ego-Zon in wezen slechts 1 ster in de melkweg is (die) in feite de eerste fase in de transformatie van de mens uitmaakt zoals deze momenteel is, naar 'meer-dan-mens' - en symbolisch naar een hemels wezen, een 'ster'. Deze transformatie is nodig als basis voor een 'Galactische Revolutie'." ("The Galactic Dimension of Astrology" - blz 21)

Behalve dat een dergelijke astroloog aandacht besteedt aan de ontwikkeling en transformatie van de persoon, zal hij ook aandacht besteden aan de taak welke die persoon volgens de kosmos dient te vervullen:

"(De horoscoop) kan gezien worden als de betekenis en het doel vertegenwoordigend waarmee het grotere Geheel, de Mensheid, deze geboorte heeft doordrongen - het dharma van het nieuwe menselijke wezen. Het woord dharma beschrijft eenvoudig wat dit nieuwe mensenkind zou kunnen doen voor de Mensheid waarvan hij/zij een deel is, wat de Mensheid van dit individu verwacht en hem/haar zal helpen om te doen, indien mogelijk." ("The Astrology of Transformation" - blz 130/1)

Mundane astrologie.

hoe kunnen we op een creatieve manier gebruik maken van beschikbare planeetenergieŽn: Naast de taak van de astroloog om het individu te stimuleren in overeenstemming met zijn ware Zelf te leven en datgene te doen wat de kosmos met hem voor heeft, zou het ook heel mooi zijn als astrologen luisteren naar een andere oproep van Rudhyar. In: "The Planetarization of Consciousness" formuleert Rudhyar een behoefte van deze tijd als volgt:

"Op de drempel van de Nieuwe Tijd is de essentiŽle taak om het collectieve onbewuste van de mensheid met nieuwe Voorbeelden te bevruchten die op het te verwachten wereldwijde karakter van de toekomstige samenleving betrekking hebben." (blz 14)

Waarom zouden die ideeŽn niet van astrologen kunnen komen? Zij hebben immers bij uitstek inzicht in de tijdgeest, bijv. door de beoefening van mundane astrologie, de astrologie van het wereldgebeuren, en hebben derhalve een prima instrument om te ontdekken wat in deze tijd nodig is. De astroloog ziet de loop van de planeten en kan de mensheid erop wijzen hoe de energieŽn van die planeten optimaal gebruikt kunnen worden. Met name conjuncties van buitenplaneten zijn in dit verband belangrijk. Het verleden leert dat van de energie van deze conjuncties niet altijd creatief gebruik werd gemaakt, vaak waren zinloze oorlogen en onderdrukking het gevolg. De astroloog bezit de kennis om wegen aan te wijzen waarlangs die energieŽn wel positief benut kunnen worden.

Dat is niet alleen een mogelijkheid, maar ook een plicht van de astroloog. Ik ben ervan overtuigd, dat we onze talenten niet alleen gekregen hebben voor onszelf, maar vooral ook om er naar anderen toe iets mee te doen. Als de kosmos ons gezegend heeft met het talent om de loop van planeten te interpreteren, dan zijn we verplicht om van dat talent tot heil van de kosmos gebruik te maken.

Vooral in een tijd die zo kritiek is als de onze. We dienen ons dan niet te verliezen in bijzaken, maar juist de hoofdzaken, de kernmotivatie van ons beroep, centraal te stellen.

Ideaal en praktijk:

Als we voorlopers willen zijn bij de noodzakelijke vernieuwingsprocessen, moeten we dan heel veel energie steken in erkenning door de gevestigde wetenschap en overheid? Moeten we er echt naar streven om geaccepteerd te worden door diegenen, die vernieuwing eerder frustreren dan stimuleren? En wat voor prijs zullen we daarvoor moeten betalen?

Momenteel staan zowel Uranus als Neptunus, planeten waaronder de astrologie en het spirituele vallen, in het teken Steenbok. Ik neem waar, dat er nogal wat astrologen zijn, die streven naar een goede positie in de maatschappij, naar erkenning, en die veel aandacht besteden aan de zakelijke aspecten van hun beroepsuitoefening. Nu is er niets op tegen om een ideaal te 'aarden', anders blijft een ideaal 'zweven' en zal het nooit kunnen 'gronden'. Het wordt echter heel anders, indien het ideaal naar de achtergrond verschuift of zelfs helemaal verdwijnt.

Astroloog is een beroep met een bijzondere roeping en een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat dient in de wijze van beroepsuitoefening tot uiting te komen. Veel astrologie staat op het niveau van wat Rudhyar ziet als: "de algemene psychologische soort astrologie, die alleen hun karakter beschrijft en hoe ze hun problemen moeten hanteren, of mogelijkheden tot groei op een zuiver persoonlijk vlak - een soort groei dat hen voornamelijk gelukkiger doet voelen, met meer zelfvertrouwen en beter in staat om thuis en in verschillende sociale situaties te functioneren." ("The Astrology of Transformation" - blz 116)

In deze tijd met Uranus en Neptunus in Steenbok is er immers een drang om op een zogenaamde pragmatische, probleemoplossende wijze met astrologie bezig te zijn in de hoop dat het aantal problemen, waar een cliŽnt mee te maken heeft, minder zal worden. Rudhyar is echter van mening en ik ben dat volledig met hem eens, dat dergelijk geluk schijngeluk zal blijken te zijn en dat het werkelijke geluk te vinden is in het contact met het ware Zelf en het leven in overeenstemming met dat ware Zelf. Vandaar zijn pleidooi voor transpersoonlijke astrologie:

"De transpersoonlijke astroloog probeert de mogelijkheid te voorschijn te roepen (voor het individu dat naar zelfoverstijging streeft) om iedere gelegenheid, iedere spanning, iedere crisis aan te grijpen als een middel om langzamerhand over de inertie van zijn of haar verleden, van sociale en mentale gewoonten en vooroordelen heen te komen, en vooral over de weerstand van het 'ik' tegen veranderingen die z'n centraliserende en controlerende autoriteit zouden ondermijnen." ("The Astrology of Transformation" - blz 117)

Het is mijn ervaring, dat een dergelijke aanpak van astrologie niet altijd tot suggesties leidt die het geluk voor de korte termijn tot doel hebben. Vaak dient iemand om zijn ware Zelf te vinden en zijn (karmische) verleden te boven te komen, een lange en moeizame tocht te ondernemen. De beloning is echter werkelijk geluk, in plaats van schijngeluk.

Misschien dat het met Uranus en Neptunus in Steenbok 'minder in de mode' is om idealistisch te zijn (onder Neptunus valt immers de mode en blijkbaar is die momenteel zeer aards en pragmatisch). Juist in zo'n tijd moeten we ervoor waken dat de kern, de centrale motivatie van de astrologische beroepsuitoefening, zoals deze door Dane Rudhyar onder woorden is gebracht, niet verloren gaat.

Mundane en persoonlijke astrologie in dienst van het transformatieproces:

De astroloog dient mijns inziens voorop te lopen waar het gaat om de vernieuwing van de samenleving en de transformatie te stimuleren van de individuen, die deel uitmaken van die samenleving. Het oude heeft de aarde tot de rand van de afgrond gebracht. Indien Rudhyar's oproep wordt genegeerd, vallen we er met z'n allen in.

Als astrologen dienen we na te gaan wat de diepere oorzaken zijn van verschijnselen als milieuverontreiniging, geweld en racisme. We kunnen aangeven hoe de (astrologische) archetypen die hiertoe aanleiding hebben gegeven, beter kunnen worden gebruikt. Die archetypen zijn immers neutraal. Het is de mensheid die beslist of ze positief of negatief zullen werken.

Dat is een deel van het astrologische werk. Een ander deel bestaat daarin, dat we het individu dichter bij zijn bestemming kunnen brengen door zijn 'kosmische naam' te ontcijferen. Dat leidt tot een waarlijk levensgeluk voor het individu en leidt er tevens toe, dat die mens de plaats in de samenleving kan innemen die de kosmos voor hem heeft bestemd. Als veel mensen dat doen, dan heeft dat een mooie en harmonieuze maatschappij tot gevolg.

Laten we aan Dane Rudhyar op een concrete manier eer bewijzen:

Het erfgoed van Dane Rudhyar kan helpen om de uitwassen van een te zakelijke beroepsuitoefening en een te pragmatische benadering tegen te gaan. Voor mij is het idealisme, zoals door Dane Rudhyar verwoord, de centrale drijfveer om me met astrologie bezig te houden. Indien astroloog een beroep was zonder enig idealisme en 'hoger' doel, dan zou ik er onmiddellijk mee ophouden.

De astrologie geeft aan astrologen voldoende instrumenten om een concrete bijdrage te leveren aan de transformatieprocessen, die nodig zijn. We zijn het aan de kosmos en het leven op aarde verplicht om van die instrumenten gebruik te maken. Natuurlijk kunnen we het ook nalaten en veilig binnen de gebaande paden blijven. Die veiligheid zal echter een schijnveiligheid blijken te zijn, want uiteindelijk worden we dan medeverantwoordelijk voor een duistere toekomst. Een toekomst die veel lichter en mooier kan zijn als we ons daarvoor inzetten. Dat is voor mij de belangrijkste les die Dane Rudhyar ons heeft geleerd.

Het handelen volgens die les is de beste eer die we Dane Rudhyar kunnen bewijzen.

Roeland M. de Looff , Tilburg, Nederland

 

Vervolg rondleiding door de site