Terug naar de eerste pagina
vervolg de rondleiding door de hele website
voor alle pagina's op deze site
Informatie over lezingen, workshops, cursussen en congressen
Informatie over de cursus/opleiding astrologie via email/internet
Informatie over consulten en andere horoscoopduidingen
Naar de "Beroemde" weekahead!
Kwartaalblad van het CHTA
Index van alle artikelen op deze site
Informatie over de CHTA uitgaven
online astrologische booekwinkel via bol.com
interessante en handige links voor astrologen
chta,org, min of meer de "groepssite" van de chta-club

 


 

Uitgangspunt van  Humanistische astrologie (humanistic astrology) is dat de horoscoop potentieel laat zien. Het uiteindelijke doel na vele incarnaties is om op de een of andere manier binnen de beperkingen van ons leven de onbeperkte grootsere - misschien wel goddelijke- mogelijkheden van de ziel tot uitdrukking te brengen. Dat er gedurende vele levens verwarring en vervorming van dat hoogste potentieel ontstaat is niet meer dan logisch. Het betekent ook dat er vele verschillende niveaus en manieren zijn om een en dezelfde astrologische signatuur tot uitdrukking te brengen. Het gaat er bij de astrologie van het CHTA niet om wat is, maar wat zou kunnen zijn. En om ons eigen unieke pad daarin te volgen en niet dat van een ander. Anders had je wel de horoscoop van die ander gehad. Maar wie vertelt ons wat ons eigen unieke pad is ? De meeste mensen vertellen je HUN pad, en HUN oplossingen, niet de jouwe. Het is een heel gedoe hier op de aarde tussen al die verlangens van al die verschillende mensen heen je eigen weg zien te vinden. Tegelijkertijd hebben we gelukkig ook nog heel veel gemeen met elkaar, daarom herkennen we onszelf in elkaar. Astrologie vertelt je als het goed is nooit iets nieuws. Maar je krijgt misschien wel woorden, ideeŽn, en helderheid over dat wat je al lang wist van binnen. Misschien nog verborgen. Astrologie bevestigt je ware natuur, en sterkt je je eigen weg te gaan, in samenleving met alle andere unieke wegen die mensen kunnen gaan. Op deze manier astrologie te beoefenen is anders dan gebruikelijk. Het is verheffend, het sterkt. Het is heel wat anders dan te weten of je zus of zo in elkaar zit, want dat verandert toch met de dag, en met de rollen die we spelen. Natuurlijk vertelt astrologie ook wel iets over hoe we de verschillende rollen spelen, de rol die we spelen als ouder, als kind, als vriend of vriendin, als werknemer, maar daar ligt niet de nadruk op bij deze visie op de astrologie.

Dat wat de H van het CHTA (Centrum voor Humanistische & Transpersoonlijke Astrologie) betreft.
De T van het CHTA staat voor transpersoonlijk. Ik gebruik het woord transpersoonlijk zoals Dane Rudhyar het woord oorspronkelijk opvatte: jezelf als instrument waarDOOR heen het bovenpersoonlijke in je kan doorwerken. Het is mijn vermoeden dat het eerste vierkant dat Neptunus in transit maakt (voor zover je dat wat zegt) op Neptunus in je geboortehoroscoop het moment is waarop deze transformatie POTENTIEEL plaatsvindt. Voor die tijd hebben we onze eigen verlangens, willen we onszelf verwerkelijken, maar dan (tegen ons 42e of zo, als Neptunus -t- 90-Neptunus loopt, wordt alles leeg, en wordt ons de uitdaging gegeven (en de potentiŽle mogelijkheid dus) of we klaar zijn, bereid zijn om het hogere door ons heen te laten werken in plaats van dat wij alles zelf in beweging willen zetten. Not me but God.

Bij het CHTA kun je terecht voor astrologie op deze grondslag. Deze grondslag is spiritueel, het heeft uiteindelijk met het verwerkelijken van het Zelf te maken, maar tegelijkertijd kenmerkt het CHTA zich door een enorm heldere, concrete kijk op de horoscopie en geeft het heldere methoden om snel en slagvaardig door te dringen tot daar waar het werkelijk om gaat.

Je kunt dus bij het CHTA terecht voor zowel persoonlijke horoscopen als voor een opleiding in de astrologie, per email.  Ook worden er regelmatig workshops georganiseerd. Deze site houdt je in ieder geval op de hoogte.

 


De horoscoop van het CHTA
Een duiding volgens Rudhyar's Astrologische Mandala:

Er is een eerdere horoscoop dan deze van 4 oktober 1991, van een tweede start van mijn astrologische praktijk, maar dat was een "electiehoroscoop", een horoscoop die ik uitgezocht had als het ware, en de naam CHTA was toen nog niet geboren. In het voorjaar 1991 verhuisde ik naar de Oudewand in Zutphen en las tegelijkertijd het boek "From Humanistic to Transpersonal Astrology" van Dane Rudhyar, dat me zo inspireerde, dat dit de basis voor de naam van het CHTA werd. De horoscoop hierboven is het moment dat ik het bordje van het CHTA op de deur spijker: een externaliserende factor in het proces. Deze horoscoop laat een Neptunus/Noordknoop conjunctie zien op het MC, hetgeen aansluit bij mijn oorspronkelijke gedachte: het ging om een spirituele centralisering van een energie in de astrologie, die een verbinding met gelijkgestemde zielen , hoe onstoffelijk ook, over de hele wereld voorstond. De Mandala/symboliek van de graden van Dane Rudhyar laat echter wellicht nog wat dieper zien wat zich hier nu precies potentieel manifesteerde in de stof:

De Ascendant: 6.24 Stier: wat wordt hier geboren?
"De ontmoeting van het traditionele verleden en de scheppende naar de toekomst wijzende geest". Het gaat hier niet langer om een collectief-culturele inspanning, gebaseerd op de kennis van het verleden, maar een "ontmoeting" die een geheel nieuwe factor in de collectieve situatie brengt en deze transcendeert. Er wordt een nieuwe zijnswijze geopenbaard, die de oude patronen in onbruik doet geraken.

Als ik denk aan mijn geestestoestand in die tijd, dan vertelt dit symbool me dat wat er hier naar buiten gebracht werd (het CHTA dus) niet langer gebaseerd was op de normen en waarden van het collectief in de astrologie (bestaande verenigingen, groepsprocessen, de klassieke op de Grieken gebaseerde astrologie), maar dat er een nieuwe factor ingebracht wordt, een nieuwe staat van zijn van die astrologie, die de oude patronen in onbruik doet geraken. Om heel eerlijk te zijn: ik heb destijds vaak gedacht dat mijn astrologische inzichten bedreigend waren voor de status quo van de astrologie, en heb ook op dit moment nog steeds niet alles rechtstreeks naar buiten gebracht dienaangaande.

Het MC - 14.37 Steenbok: wat is de taak in de wereld van het CHTA?
Het MC staat conjunct Neptunus en de Noordelijke Maansknoop, het symbool voor het MC zelf is: "De verantwoordelijkheid van de samenleving om het welzijn en de algehele gezondheid van een nieuwe generatie veilig te stellen" - Het sociaal-culturele proces moet zowel de toekomst als het verleden in de beschouwing betrekken. Er zijn omstandigheden geschapen die mogelijk schade toebrengen aan de kinderen die het sociaal-culturele proces moeten voortzetten; daarom moet er getracht worden om deze negatieve gevolgen te herstellen door liefde en fysieke zorg. In het persoonlijke leven moet het individu grote zorg dragen voor zijn nieuwe intuÔtieve inzichten en dromen over toekomstige groei. Er zijn dikwijls prille ontwikkelingen die gemakkelijk verminkt of vernietigd kunnen worden door de druk van het alledaagse leven. Overgebracht naar het feit dat we het hier over een astrologische school en praktijk hebben, gaat het dus om het veilig stellen van een bepaalde soort astrologie voor de toekomst: voor hen die in de toekomst astrologie beoefenen. Er is wel degelijk heel veel schade toegebracht aan de astrologie, die in de oorsprong en in werkelijkheid een veel grotere realiteit voorstelt dan wij dat in het begin of van de buitenkant ook maar kunnen vermoeden. Daar moet met zorg mee omgegaan worden. (Of mij dat persoonlijk altijd lukt is natuurlijk maar de vraag, we hebben het bij de horoscoopduidingen over potentiŽle mogelijkheden, niet over dat wat reeds bestaat).

Het IC - 14.37 Kreeft conjunct de Zuidknoop op 15.00 Kreeft: wat is de bron van het CHTA?
Boeiend is, dat deze graad conjunct mijn radix-Uranus staat, Uranus (Ouranos, de God van de Hemel), als symbool voor de astrologie zelf, vertelt me dat mijn astrologie zeker ook de bron voor het CHTA is, hetgeen uiteraard logisch is, maar het is boeiend het astrologisch zo terug te vinden in deze horoscoop). Het IC vertelt klassiek ook iets over de ruimte van de school en de praktijk, (de fysieke ruimte, de woning), en in dit verband is het boeiend om het volgende te lezen in de Mandala: "In een luisterrijke eetzaal ontspannen de gasten zich nadat zij aan een overvloedig banket hebben aangezeten.... De behoefte, die aanwezig is in een vroegtijdig stadium van de menselijke ontwikkeling, om het begrip vervulling te verstoffelijken. " Het is waar dat het pand waarin het CHTA gehuisvest is, nogal "luisterrijk" is, tamelijk groot, apart, alhoewel niet direct met een grote "zaal". De Zuidknoop, die conjunct mijn radix-Uranus staat, vertelt iets over mijn grote liefde in de astrologie: namelijk de Mandala van Rudhyar zelf, waar ik deze symbolen uithaal: deze graad in het teken Kreeft betekent namelijk letterlijk het volgende: "Men bestudeert een mandala met behulp van een zeer oud boek" Intens begaan zijn met de vragen die rijzen bij het proces van integratie van de persoonlijkheid. Op zich is het bestuderen van de astrologische horoscoop al hetzelfde als het bestuderen van een prachtige Mandala! Maar het is waar dat mijn astrologie intens begaan is met de processen van integratie van de persoonlijkheid, die overigens een desintegratie van de persoonlijkheid inhoudt! In meerdere culturen, zoals in het sjamanisme, of in inwijdingsrituelen van oervolken, of in spirituele processen in het Oosten, ondergaat men een desintegratie van de persoonlijkheid alvorens er een werkelijke integratie plaats vindt - Een proces dat in Nederland over het algemeen richting psychiatrische instellingen leidt, vanwege onze collectieve onhandigheid en angst voor spirituele processen. Rudhyar beschrijft het als volgt verder bij deze graadsymboliek: Nadat iemand besloten heeft een zekere handelwijze te volgen, door een nieuwe verbondenheid aan te gaan, moeten de gevolgen van deze beslissing op de drie fundamentele niveaus van de menselijke ervaring (handelend, emotioneel-cultureel, en individueel-mentaal) gestabiliseerd en geconsolideerd worden. Dat wordt er bedoeld met het proces van integratie van de persoonlijkheid In AziŽ is de Mandala het grote symbool voor dit proces (In Nederland en in het Westen hebben we gelukkig de horoscoop en de astrologie!!) In de Christelijke wereld vinden wij, in verschillende vormen, het Kruissymbool. Het Christelijke teken is dikwijls eenvoudig en kaal; het Kruis verwijst naar en verpersoonlijkt de kruisiging van een Godmens en wordt daardoor met emoties geladen. De Oosterse Mandala kan een oneindige variatie van vormen aannemen en een enorme verscheidenheid aan inhouden bevatten. Zij is psychologisch en kosmisch. Het vierkant - het grondpatroon van de Mandala - (en van de horoscoop, met de Asc/Desc as en de IC/MC as, die nu beschreven wordt voor de horoscoop van het CHTA...) omvat inhouden die in aanleg verschillend zijn. Daartegenover stelt het Kruis de strijd in volle gang voor; het is het symbool van tragische ontwikkeling. De Mandala symboliseert de integratie van de tegengestelde ontwikkelingen en veelvoudige bipolaire energieŽn.

De Descendant - 6.24 Schorpioen: wie komen er af op het CHTA?
Diepzee-duikers. De wil om de verborgen diepten van alle ervaringen te ontdekken en op zoek te gaan naar de oeroorzaken. Dit symbool verwijst in wezen naar de diepte-psychologie. Zo'n dieptepeiling verschilt fundamenteel van het streven naar materialisme. Het verwijst symbolisch naar een zoeken naar begrijpen, naar wat zich onder de oppervlaktegolven van het dagelijks leven bevindt. Deze speurtocht kan best tot gevaarlijke situaties leiden. Het vereist een sterke wil en een zekere mate van geestelijke kracht. Daarbij worden gewoonlijk de krachten die verborgen liggen in de diepten van het onbewuste uitgedaagd. De speurtocht naar binnen in plaats van naar buiten dient te leiden tot een dieptegewaarwording van de oerwortels van het bewustzijn. Het is in dit verband interessant dat ook de Zon en Mercurius in Weegschaal in het 6e huis op een graad staan die met diepere lagen te maken hebben: Mijnwerkers komen uit een diepe kolenmijn naar boven. Het steeds dieper graven naar de kennis die het vuur van het collectieve bewustzijn brandend houdt. Wanneer iemand met dit symbool geconfronteerd wordt kan men het uitleggen als de behoefte aan intellectuele toewijding, maar het zou er ook op kunnen duiden dat het raadzaam is boven het intellectuele uit te stijgen en een natuurlijker leven te gaan leiden! En dat is wellicht wel de sleutel van mijn astrologie: weg van het gewichtig doen (van het ego) , en gerationaliseer (ook van het ego), zonder overigens de faculteiten van het verstand geweld aan te doen, maar gewoon jezelf zijn, natuurlijk leven, in harmonie met de aarde en de bovenpersoonlijke functies, gesymboliseerd door andere planeten. Een LEVENDE en menswaardige (dat betekent humanistisch in mijn gebruik van het woord, helaas een wat ongelukkige term in Nederland) astrologie, voorbij de dode academische status quo behoeften van erkenning aan de buitenkant, maar juist in harmonie met het geweten aan de binnenkant.

(Bron: Astrologische Mandala, Dane Rudhyar, Mirananda


Joyce Hoen DF Astrol S: (24 januari 1953) ontving haar diploma van de Engelse Faculty of Astrological Studies in 1986. Ze ontwikkelde de opleiding medische astrologie voor een Academie voor Natuurgeneeskunde, heeft een consultpraktijk in Zutphen en Wuustwezel, gaf/geeft lezingen in binnen-en buitenland (BelgiŽ, Engeland, Amerika). Ze is Vice-president voor Nederland van ISAR: Internationale Society for Astrological Research. Van dec. 1997-juli 1999 maakte ze een spiritueel/astrologisch radioprogramma voor Q-radio. In 1999 verscheen van haar hand "Medische Astrologie voor niet-medische professionele astrologen" ISBN 90-90129065. In 2004 volgde de bestseller "Transits als Spiritueel Groeiproces". Daarnaast geeft ze een complete opleiding astrologie per email/internet.

tel: 0575-516479: bij voorkeur tussen 10:00-12:00 uur's morgens.
Of bgg: 00-32-3-6638378

© CHTA 2000-2008